Beth fyddech chi’n ei wneud pe bai …?

Beth fyddech chi

wneud os…?

Adferiad Ariennir gan GamCare

Mae’r gweithgaredd hwn yn cefnogi pobl ifanc i drafod sut y gallant fynd i’r afael â phryderon am gamblo gyda’u ffrindiau.

}

Amser

10-15 Munud

Deunyddiau i’w hargraffu

Llun o darged,
glas-tac

Beth Fyddech Chi’n Ei Wneud Os: Taflenni Senario

Dull

1.

Dewiswch pa ddatganiadau allai fod fwyaf
berthnasol i’ch grŵp a sut
llawer rydych chi am eu defnyddio. Torrwch y
senarios yn unigol, plygwch bob darn
o bapur a rhowch nhw i gyd mewn basged.

2.

Eglurwch i’r grŵp fod pob un
senario yn disgrifio sefyllfa sydd
gallai ffrind ddweud wrthyn nhw am, a
mai nod y gêm yw trafod
pe byddent yn pryderu am
eu ffrind a beth allent ei wneud.
Efallai y byddwch am drafod
cyfrinachedd ac i ofyn
cyfranogwyr i gyfeirio at ffrindiau
yn gyffredinol, heb wneud enwau.

3.

Eglurwch fod y targed yn cynrychioli a
graddiant risg a phryder: y
llygad tarw yw’r lefel uchaf o
pryder/risg a’r cylch mwyaf
bod yn lefel o ddim risg a dim
pryder.

4.

Gofynnwch i bob cyfranogwr ddewis a
datganiad o’r fasged.

5.

Un ar y tro, gofynnwch i gyfranogwr wneud
darllenwch yn uchel y senario sydd ganddynt
ar eu papur, ac i’w osod ar y
targed yn ôl pa mor bryderus
byddent am gyfaill yn y rhai hyny
amgylchiadau.

6.

Gofynnwch i weddill y grŵp rannu
eu barn: efallai y byddwch am gefnogi
nhw wrth ystyried y risgiau
cymryd rhan yn y senario hwnnw a’r
canlyniadau posibl. Yn seiliedig ar
canlyniad y drafodaeth, nhw
gall symud y datganiad i a
cylch gwahanol o’r targed.

7.

Os bydd y drafodaeth yn amlygu bod y
senario yn cynrychioli sefyllfa gyda
rhyw lefel o bryder neu risg, gofynnwch
iddynt rannu eu meddyliau ar y
tri phwynt canlynol:

pam y gallai fod pryder,
pa fath o risg allai’r
senario cynnwys;

yr hyn y gallent ei ddweud wrth eu
ffrind;

pwy y gallent rannu eu
pryder gyda (ee tynnu sylw at hynny
dylent rannu unrhyw bryder
gyda rhiant, athro neu rywun arall
oedolyn dibynadwy).

8.

Symudwch ymlaen at y person nesaf, gydag a
datganiad newydd.

Opsiynau amgen:

Gellir gwneud y gêm hon mewn parau neu mewn grwpiau bach. Yn lle defnyddio llun targed, gallech chi ofyn i’r grŵp sefyll mewn cylch, a chamu’n agosach neu’n bellach i ffwrdd o’r canol ar sail eu lefel ganfyddedig o risg/pryder ar gyfer pob datganiad.

Nodiadau Amgen:

Os yw cyfranogwr yn rhannu ei fod ef ei hun neu rywun y mae’n ei adnabod yn un o’r senarios y mae’n ei ddarllen neu ei fod yn ei ddarllen, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn sgwrs un-i-un ar ddiwedd y gweithgaredd, i wirio a os oes unrhyw achos o bryder y gallai fod angen ichi roi sylw iddo.

Beth fyddech chi’n ei wneud pe bai…?

Taflenni Senario

Mae croeso i chi ysgrifennu eich senarios eich hun a/neu i
dewiswch y datganiadau y teimlwch y gallent fod yn berthnasol
ar gyfer eich grŵp.

Rydych chi’n sylwi bod eich ffrind yn treulio cryn dipyn o amser ar ei ben ei hun, yn chwarae gemau gamblo ar-lein rhad ac am ddim.

Mae eich ffrind yn dweud ei fod wedi llwyddo i fynd y tu hwnt i’r adnabod oedran ar wefan bingo.

Mae eich ffrind yn dweud ei fod wedi gwario ei arian poced ar docynnau loteri.

Mae eich ffrind yn gofyn i chi a allent fenthyg £5 i brynu cerdyn crafu.

Soniodd eich ffrind ei fod yn defnyddio cerdyn credyd ei rieni i dalu am flychau ysbeilio ar ei hoff gêm gyfrifiadurol.

Mae eich ffrind yn dweud ei fod wedi llwyddo i fynd y tu hwnt i’r adnabod oedran ar wefan bingo.

Mae eich ffrind yn dweud nad yw wedi cysgu llawer oherwydd eu bod yn chwarae gemau roulette ar-lein drwy’r nos.

Mae eich ffrind yn dweud ei fod yn chwarae gemau cyfrifiadurol tebyg i gamblo ar wefan roulette am ddim oherwydd eu bod wedi diflasu.

Yn aml mae’n ymddangos bod eich ffrind yn tynnu sylw. Pan ofynnwch iddynt beth sy’n digwydd, dywed eich ffrind ei fod yn meddwl sut y gall brynu mwy o flychau ysbeilio ar eu hoff gêm gyfrifiadurol.

Rydych chi’n sylwi nad oes gan eich ffrind unrhyw arian ar gyfer ei ginio. Pan ofynnwch pam, dywedasant eu bod wedi defnyddio’r arian hwnnw i brynu ychydig o gardiau crafu.

Rydych chi’n darganfod celwydd eich ffrind am wario ei holl arian poced ar beiriant ffrwythau.

Rydych chi’n siarad â’ch ffrind am gêm gyfrifiadurol rydych chi’ch dau wedi’i chwarae, sy’n cynnwys blychau ysbeilio. Rydych chi’n gofyn i’ch ffrind faint o arian maen nhw wedi’i wario ar agor blychau ysbeilio ac maen nhw’n ateb nad ydyn nhw’n gwybod gan nad ydyn nhw wedi cadw golwg arno ac nad ydyn nhw’n gallu cofio.

Mae eich ffrind yn dweud ei fod yn teimlo’n well pan fydd yn gamblo ac yn eich annog i wneud yr un peth os ydych chi’n teimlo’n ddiflas neu’n drist.

Daeth eich ffrind yn 16 oed yn ddiweddar ond mae’n edrych ychydig yn hŷn. Maen nhw’n dweud bod ganddyn nhw ID ffug ac maen nhw eisiau ceisio mynd i mewn i’r siopau bwci.

Mae eich ffrind yn dweud ei fod fel arfer yn dewis rhifau ar gyfer y loteri genedlaethol gyda’u rhieni.

Mae eich ffrind eisiau arbed arian i brynu ffôn newydd, ond mae’n cymryd amser hir. Mae ffrind arall yn awgrymu y gallent ddefnyddio rhai o’r arbedion i brynu ychydig o gardiau crafu fel
gallai hynny eu helpu i gyrraedd y swm angenrheidiol yn gynt o lawer.

Mae eich ffrind yn dweud ei fod wedi llwyddo i fynd y tu hwnt i’r adnabod oedran ar wefan bingo.

Mae eich ffrind yn penderfynu prynu tocyn raffl ar gyfer digwyddiad codi arian lleol.

Mae eich ffrind yn dweud wrthych ei fod yn hoffi chwarae gemau ar-lein oherwydd gallant ryngweithio â chwaraewyr eraill ar y wefan bingo.

Mae eich ffrind yn dweud ei fod yn defnyddio £3 o’i arian poced i fynd i’r arcedau unwaith y mis.

Mae eich ffrind yn rhannu gyda chi ei fod yn poeni am ei frawd neu chwaer, y mae’n ei weld yn chwarae gemau cyfrifiadurol arddull gamblo bron bob nos.

Mae eich ffrind, sy’n 15 oed, yn dweud wrthych ei fod am ofyn i’w brawd neu chwaer 19 oed brynu tocyn loteri iddynt.

Dywed eich ffrind ei fod wedi prynu gwerth £50 o focsys ysbeilio ar gêm gyfrifiadurol gan ddefnyddio’r manylion cerdyn oedd gan eu rhieni
arbed ar liniadur. Mae eich ffrind nawr yn ofni ei ymateb os bydd yn darganfod, felly mae wedi bod yn dweud celwydd wrth y rhieni
ar gyfer beth maen nhw’n defnyddio’r gliniadur.

Beth yw’r ods?

Beth yw’r ods?

Adferiad Ariennir gan GamCare

Mae’r gweithgaredd hwn yn datgelu’r tebygolrwydd o ennill y Loteri a digwyddiadau eraill. Mae’n rhoi cyfle i drafod y gwahaniaethau rhwng y canfyddiad a’r realiti o ennill y Loteri Genedlaethol.

}

Amser

20-25 Munud

Deunyddiau i’w hargraffu

Cardiau taflen digwyddiadau, cardiau dosbarthu Odds (dewisol),
Taflen ateb yr ymarferydd, Nodiadau ymarferydd: Diweddar
newidiadau i’r Loteri Genedlaethol

Dull

1.

Rhowch set o
‘Cardiau Taflen Ddigwyddiadau’.

2.

Gofynnwch i’r grŵp roi’r cardiau i mewn
gorchymyn o’r digwyddiad mwyaf tebygol i
y digwyddiad lleiaf tebygol, gan ofyn iddynt
ystyried y tebygolrwydd ar gyfer y DU
yn unig.

3.

Ewch trwy’r drefn sydd ganddyn nhw
dewis, gan ofyn iddynt ddyfalu beth
mae’r ods ar gyfer pob digwyddiad.

4.

Darparu adborth trwy roi’r
yr ods cywir ar gyfer pob digwyddiad, fel bod
gall y bobl ifanc aildrefnu
eu cardiau yn y drefn gywir (fel
rydych chi’n gwneud hynny, fe allech chi eu dosbarthu
y ‘cardiau ods’ i’w paru â nhw
pob digwyddiad, fel cymorth gweledol).

Opsiynau amgen:

Os yw’n grŵp mawr, gallech ei rannu’n dimau a
defnyddio setiau lluosog o gardiau.


Gallech roi 1 cerdyn i bob person ac yna gofyn i’r
grŵp i sefyll i fyny, gan ffurfio llinell oddi wrth y person gyda
y digwyddiad mwyaf tebygol i’r un â’r lleiaf tebygol
digwyddiad. Yna ewch ymlaen o gam 3.

Beth yw’r ods?

5. Anogwch drafodaeth am y tebygolrwydd cywir ar gyfer pob digwyddiad a sut y canfyddiad gallai effeithio ar eich dewisiadau o gamblo. Yn arbennig, myfyriwch ar oblygiadau 1:97 siawns o ennill £30 gyda thocyn loteri (lleiafswm ennill arian parod yn y loteri genedlaethol, wrth gyfateb 3 phrif rif):

 • mae hyn wrth gwrs yn llawer mwy tebygol nag ennill y jacpot (1:45 miliwn);

 • Mae 1:97 yn golygu bod un tocyn buddugol am £30 ar gyfartaledd ar gyfer pob 97 tocyn (ond mae’n gyfartaledd, felly weithiau gall fod dim ac mewn achosion eraill gallai fod mwy nag un tocyn buddugol o £30);

 • o ystyried bod 1 tocyn loteri yn costio £2, hyd yn oed os byddaf yn ennill £30 unwaith, y gwir amdani yw y byddaf wedi gwario £194 bob 97 tocyn i gael £30 yn ôl, felly byddaf yn dal mewn colled o £164;

 • ar gyfartaledd, am bob 97 o bobl sy’n prynu 1 tocyn loteri yr un, dim ond 1 person fydd yn ennill £30, ond bydd yr enillydd hwn fel arfer yn dweud wrth bobl eraill am y fuddugoliaeth o £30, tra bydd pawb sydd wedi colli yn aros yn dawel. Gall hyn newid canfyddiadau pobl, nad ydynt efallai’n sylweddoli pa mor gyffredin yw colli.

  Beth yw’r ods?

  Cardiau Taflen Digwyddiadau

  RHOLIO A

  DWBL 6

  GYDA 2 DIS

  ENNILL
  £30 YN Y
  CENEDLAETHOL
  LOTERI

  BOD
  LLADDEDIG
  GAN
  GOLEUADAU

  FLIPIO 12
  PENAU YN A
  RHES AG A
  COIN

  CAEL AN
  DAMWAIN
  AR DUW
  FAIRGROUND-RIDE

  DARLUNIAD
  AWDL GAN A
  DECK LLAWN
  O GARDIAU

  MARW YN A
  PLANED
  CRAS

  CAEL POB UN
  6 RHIF
  YN Y GENEDLAETHOL
  LOTERI

  DOD O HYD I Feillion PEDAIR DEILEN YMLAEN
  Y CYNTAF
  CEISIWCH

  Beth yw’r ods?

  Cardiau Taflen Odds

  1 MEWN 10
  MILIWN

  1 MEWN 13

  1 MEWN 4,096

  1 MEWN 45
  MILIWN

  1 MEWN 11
  MILIWN

  1 MEWN 36

  1 MEWN 2
  MILIWN

  1 YN
  10,000

  1 MEWN 97

  Beth yw’r ods?

  Taflen Atebion Ymarferydd

  RHOI DWBL 6 GYDA 2 DIS

  1 MEWN 36

  ENNILL £30 MEWN
  Y LOTERI GENEDLAETHOL

  1 MEWN 97

  CAEL EI LAD GAN GOLEUNI

  1 MEWN 10 MILIWN

  FFIPIO 12 PENNAETH MEWN RHES GYDA CRONFA

  1 MEWN 4,096

  CAEL DAMWEINIAD AR A
  FFAIRDEB DUW
  RIDE

  1 MEWN 2 MILIWN

  DARLUNIO ACE O DECYN LLAWN O GARDIAU

  1 MEWN 13

  MARW YN A
  CRAWS PLANED

  1 MEWN 11 MILIWN

  CAEL POB UN 6 RHIF YN Y LOTERI GENEDLAETHOL

  1 MEWN 45 MILIWN

  DOD O HYD I Feillion PEDAIR DEILEN AR Y CAIS CYNTAF

  1 MEWN 10,000

  Beth yw’r ods?

  Nodiadau Ymarferydd: Newidiadau Diweddar i’r Loteri Genedlaethol

  Ers mis Hydref 2015, gall chwaraewyr ddewis 6 rhif o gyfanswm o 59 o rifau, yn lle’r 49 rhif a chwaraewyd yn yr hen Loteri Genedlaethol. Mae ychwanegu 10 rhif wedi gwneud ennill gwobr ariannol yn llai tebygol nag o’r blaen:

   

  Beth yw'r ciplun ods

  I wneud iawn am y newid hwn, mae gwobr newydd wedi’i hychwanegu. Yn awr, wrth gyfateb dau rhifau, mae’r chwaraewr yn ennill “Loto Lucky Dip Rhad ac Am Ddim”, sy’n golygu tocyn loteri newydd – nid yw’n bosibl cymryd yr arian yn lle.

  Mae Tocyn Loteri Genedlaethol yn costio £2.

  Mae’r siawns o ennill unrhyw wobr yn chwarae EuroMillions yn un o bob 13. Yr ods o ennill y Mae jacpot EuroMillions yn llawer uwch, sef 1 mewn 139,838,160.

  Ysgol Ymddygiad Hapchwarae

  Ysgol Ymddygiad Hapchwarae

  Adferiad Ariennir gan GamCare

  Mae’r gweithgaredd hwn yn ystyried maint ymddygiad hapchwarae peryglus wrth brynu eitemau yn y gêm mewn gemau fideo/symudol. Mae’n rhoi’r cyfle i drafod y gwahaniaethau mewn ymddygiad ymhlith chwaraewyr ac mae’n dangos sut y gall gwario arian ar eitemau yn y gêm fod yn niweidiol ond y dylid ei ystyried ar gontinwwm, nid yn unig mewn categorïau.

  }

  Amser

  10-15 Munud

  Deunyddiau i’w hargraffu

  Cardiau Ysgol Ymddygiad Hapchwarae

  Dull

  1.

  Rhowch set o
  Cardiau Ysgol Ymddygiad Hapchwarae

  2.

  Gofynnwch i’r grŵp roi’r cymeriad
  cardiau mewn trefn o’r hyn y maent
  ystyried yr ymddygiad lleiaf peryglus i
  y mwyaf. Pwysleisiwch nad oes
  ateb cywir neu anghywir.

  3.

  Yna trafodwch y posibiliad
  canlyniadau gamblo ieuenctid,
  eu hysgrifennu Ewch trwy’r drefn
  maent wedi dewis, gan ddechrau o’r
  lleiaf peryglus, gan ofyn i gyfranogwyr
  cyfiawnhau eu hatebion. Trafod beth
  ffactorau a ystyriwyd ganddynt a pham
  meddwl bod rhai mathau o ymddygiad yn fwy peryglus
  nag eraill.canghennau’r goeden.

  4.

  Annog trafodaeth am y
  cymhellion y tu ôl i pam mae pobl
  gambl, yr amlder, y swm
  gwario. Trafodwch ar ba bwynt bob un
  byddai’r ymddygiadau hyn yn dod
  broblemus os nad ydynt yn meddwl y
  roedd gan y cymeriad broblem yn barod.
  Sôn er nad y cyfan o’r
  mae’r enghreifftiau hyn yn enghreifftiau o
  gamblo niweidiol, maen nhw i gyd
  realistig a dangos sut
  hapchwarae normaleiddio yn ein
  diwylliant.

  Opsiynau amgen:

  Os yw’n grŵp mawr, gallech ei rannu’n dimau a
  defnyddio setiau lluosog o gardiau.
  Gallech roi 1 cerdyn i bob person ac yna gofyn i’r
  grŵp i sefyll i fyny gan ffurfio llinell i ddelweddu ble
  byddent yn gosod pob enghraifft.

  Gweithgaredd Dilynol Posibl

  1. Rhowch bob cerdyn o amgylch yr ystafell.

  2. Mewn parau neu grwpiau bach, fel y cyfranogwyr i ysgrifennu a
  awgrym lleihau niwed perthnasol ar nodyn post-it a ffon
  i’r cerdyn y mae’n ymwneud ag ef.

  3. Gofynnwch i’r grŵp rannu a thrafod eu cynghorion
  dod i fyny ac awgrymu unrhyw awgrymiadau nad oes ganddynt
  ystyried.

  Ysgol Ymddygiad Hapchwarae

  Cardiau

  Arhosodd Danielle i fyny y noson cyn arholiad yn chwarae ei hoff gêm symudol, yn y pen draw rhedodd allan o fywydau a
  gwnaeth bryniant mewn-app ar ei chyfrif er mwyn iddi allu parhau i chwarae.

  Gwelodd Alex eitem argraffiad cyfyngedig nad oedd ond ar gael i’w phrynu am 1 awr. Roeddent eisoes wedi gwario eu terfyn wythnosol ond penderfynwyd ei brynu beth bynnag gan na fyddai ar gael eto.

  Benthycodd Eric arian gan ei ffrind i brynu sawl blwch ysbeilio, yn y gobaith y byddai’n cael eitem brin y gallai ei werthu am fwy o arian.

  Gwariodd Theo yr arian a roddodd ei daid a’i nain iddo ar focsys ysbeilio, gan obeithio cael eitem arbennig yn ei hoff gêm. Ni chafodd yr eitem yr oedd ei eisiau felly penderfynodd wario rhywfaint o’i gynilion gan feddwl ei fod yn rhwym o gael yr eitem arbennig yn y pen draw.

  Cynilodd Beth ei harian poced i dalu am fap newydd y gellir ei lawrlwytho yn ei hoff gêm strategaeth.

  Gambling Tree

  Gambling Tree

  Adferiad Ariennir gan GamCare

  Mae’r gweithgaredd hwn yn rhoi cyfle i bobl ifanc archwilio a thrafod achosion, effeithiau a chanlyniadau gamblo, gan roi sylw arbennig i gamblo ieuenctid. Mae hefyd yn rhoi’r opsiwn o drafod yr hyn y gellid ei wneud i gyfyngu’r ffactorau risg sy’n gysylltiedig â gamblo ac i leihau ei ganlyniadau negyddol, codi ymwybyddiaeth pobl ifanc a datblygu eu sgiliau datrys problemau.

  }

  Amser

  15-30 Munud

  Adnoddau

  Siart troi, pennau blaen ffelt, post-its (dewisol)

  Dull

  1.

  Tynnwch lun coeden ar siart troi,
  ysgrifennu “pobl ifanc
  gamblo” ar ganol y
  boncyff.

  2.

  Hwyluswch drafodaeth grŵp
  am yr achosion a’r ffactorau
  tu ôl i bobl ifanc
  ymddygiadau gamblo: ysgrifennu
  y rhain ar wreiddiau’r goeden.

  3.

  Yna trafodwch y posibiliad
  canlyniadau ieuenctid
  gamblo, eu hysgrifenu ar y
  canghennau’r goeden.

  4.

  Annog trafodaeth am y
  cymhellion y tu ôl i pam mae pobl
  gambl, yr amlder, y swm
  gwario. Trafodwch ar ba bwynt bob un
  byddai’r ymddygiadau hyn yn dod
  broblemus os nad ydynt yn meddwl y
  roedd gan y cymeriad broblem yn barod.
  Sôn er nad y cyfan o’r
  mae’r enghreifftiau hyn yn enghreifftiau o
  gamblo niweidiol, maen nhw i gyd
  realistig a dangos sut
  hapchwarae normaleiddio yn ein
  diwylliant.

  Opsiynau amgen:

  Gallech chi gyflwyno pob rhan o’r goeden gydag a
  taflu syniadau, gan roi cyfle i gyfranogwyr ysgrifennu
  eu syniadau ar nodiadau post-it. Unwaith mae pawb wedi rhoi
  eu rhai nhw ar y goeden, gofynnwch i’r grŵp edrych arnyn nhw ac i
  ceisio eu categoreiddio er mwyn dod o hyd i syniadau cyffredin neu
  patrymau. Yna ewch ymlaen â thrafodaeth grŵp.


  I annog mwy o drafodaeth ym mhwyntiau 2 a 3, chi
  defnyddio’r senarios byr o’r Canlyniadau
  o weithgaredd Hapchwarae.

  Diffiniadau’n cyfateb gêm

  Diffiniadau’n cyfateb gêm

  Adferiad Ariennir gan GamCare

  Mae’r gweithgaredd hwn yn helpu pobl ifanc i ddysgu rhywfaint o derminoleg, ffeithiau a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â gamblo ar y cyd, gan gynnwys gwell dealltwriaeth o gysyniadau a allai fel arall fod yn heriol, e.e. ymyl tŷ, mynd ar drywydd colledion.

  }

  Amser

  10 Munud

  Deunyddiau i’w hargraffu

  Diffiniadau Taflenni Gêm Baru, Taflen atebion

  Adnoddau

  Corlannau.

  Dull

  1.

  Dosbarthwch y taflenni.

  2.

  Gofynnwch i gyfranogwyr baru pob un
  term gamblo i’r cywir
  diffiniad ar y daflen. Gallwch chi
  gwneud hyn yn fwy cystadleuol erbyn
  gan egluro bod y cyfranogwr pwy
  gorffen yn gyntaf fydd yn ennill y gêm.

  3.

  Ar ôl ei gwblhau, ewch drwy’r
  gêm gyda’r grŵp cyfan a
  gwirio’r atebion cywir.

  Opsiynau amgen:

  Gellir chwarae’r gêm hon yn unigol, mewn parau neu’n fach
  grwpiau.

  Gallech ysgrifennu’r holl ddiffiniadau a geiriau allweddol ar
  stribedi unigol o bapur. Rhowch y geiriau allweddol o gwmpas y
  ystafell, yna rhowch 1 diffiniad i bob person (neu i bob un
  pâr) a gofynnwch iddynt symud o gwmpas yr ystafell i chwilio
  am y gair cyfatebol. Yna ewch ymlaen o gam 3.

  4.

  Amlygwch rai o’r allweddi
  gwybodaeth, ac os oes angen rhoi
  rhywfaint o eglurhad ychwanegol. Canys
  enghraifft, efallai y byddwch am ddod â’r
  sylw’r grŵp at y canlynol:

   

  • yr oedrannau cyfreithiol lleiaf ar gyfer
   gamblo;

   

  • mae’n bosibl gamblo ag ef
   unrhyw beth sydd â rhywfaint o werth,
   nid arian yn unig, ac nid yw byth
   bosibl rhagweld y canlyniad
   o gêm gamblo (dim hyd yn oed mewn
   gemau sgil);

   

  • y tebygrwydd a’r gwahaniaethau
   rhwng ‘oddiau’ a ‘siawns’
   (mae’r ddau yn mynegi’r tebygolrwydd o
   digwyddiad, ond mae’r cyntaf yn ei ddangos fel
   cymhareb tra bod yr ail fel a
   canran);

   

  • ystyr ‘mynd ar drywydd colledion’;

   

  • ystyr a goblygiadau
   ‘ymyl y tŷ’.

   

  Gêm Paru Diffiniadau

  Cydweddwch bob diffiniad gyda’r gair cywir (fel yn yr enghraifft)

  Enghraifft:

  I chwarae gêm siawns am arian neu eiddo.

  Ateb:

  Hapchwarae

  Oedran y caniateir i bobl ifanc brynu tocyn loteri cenedlaethol.

  Ods

  Y person sy’n dosbarthu cardiau mewn gêm.

  18

  Ceisio ennill arian yn ôl rydych chi eisoes wedi’i golli trwy gamblo mwy.

  Ymyl y Ty

  Prif wobr neu wobr fwyaf mewn gêm neu gystadleuaeth.

  Meddalwedd Blocio Hapchwarae

  Posibilrwydd neu debygolrwydd o unrhyw beth yn digwydd; tebygolrwydd.

  Hoff

  Yr arian neu’r eiddo dan risg mewn bet.

  Jacpot

  Y tebygolrwydd, wedi’i fynegi fel cymhareb (ee “10-i-1”), y bydd digwyddiad penodol yn digwydd.

  Siawns

  Bydd y casino neu’r peiriant gamblo bob amser yn ennill yn amlach na’r person sy’n gamblo.

  Hunan- Waharddiad

  Y canlyniad/cystadleuydd a ystyrir yn fwyaf tebygol o ennill.

  Deliwr/Crwpier

  Rhywun sy’n derbyn ac yn talu betiau ee rasio ceffylau.

  Erlid Colledion

  Y broses lle gall rhywun ddewis gwahardd ei hun
  rhag cael mynediad i weithgareddau gamblo ar-lein neu mewn lleoliad.

  stanc

  Rhywbeth y gellir ei lawrlwytho i ddyfais sydd
  cyfyngu mynediad i wefannau gamblo.

  Bwci

  Gêm Paru Diffiniadau

  Taflen Ateb

  I chwarae gêm siawns am arian neu eiddo.

  Hapchwarae

  Oedran pan ganiateir i bobl ifanc brynu gwladolyn
  tocyn loteri.

  18

  Y person sy’n dosbarthu cardiau mewn gêm.

  Deliwr/Crwpier

  Ceisio ennill arian yn ôl rydych chi eisoes wedi’i golli trwy hapchwarae
  mwy.

  Erlid Colledion

  Prif wobr neu wobr fwyaf mewn gêm neu gystadleuaeth.

  Jacpot

  Posibilrwydd neu debygolrwydd o unrhyw beth yn digwydd;
  tebygolrwydd.

  Siawns

  Yr arian neu’r eiddo dan risg mewn bet.

  stanc

  Y tebygolrwydd, wedi’i fynegi fel cymhareb (ee “10-i-1”), bod a
  bydd digwyddiad penodol yn cael ei gynnal.

  Ods

  Bydd y casino neu’r peiriant gamblo bob amser yn ennill mwy
  yn aml na’r person sy’n gamblo.

  Ymyl y Ty

  Y canlyniad / cystadleuydd a ystyrir yn fwyaf tebygol o ennill.

  Hoff

  Rhywun sy’n derbyn ac yn talu betiau ee rasio ceffylau.

  Bwci

  Y broses lle gall rhywun ddewis gwahardd ei hun
  rhag cael mynediad i weithgareddau gamblo ar-lein neu mewn lleoliad.

  Hunan- Waharddiad

  Rhywbeth y gellir ei lawrlwytho i ddyfais sydd
  cyfyngu mynediad i wefannau gamblo.

  Blocio Hapchwarae
  Meddalwedd

  A-Z o Hapchwarae

  A-Z o Hapchwarae

  Adferiad Ariennir gan GamCare

  Mae’r gweithgaredd hwn, a ddatblygwyd o amgylch llythrennau’r wyddor, yn helpu cyfranogwyr i rannu ac archwilio’r wybodaeth a’r farn sydd ganddynt am gamblo, wrth ddysgu rhywfaint o’r derminoleg sy’n gysylltiedig â gamblo.

  }

  Amser

  10 Munud

  Adnoddau

  Siart troi, pinnau ffelt

  Deunyddiau i’w hargraffu

  AY o nodiadau ymarferwyr Hapchwarae (dewisol)

  Dull

  1.

  Ysgrifennwch ar siart troi
  dalennau llythrennau’r wyddor.

  2.

  Gofynnwch i’r grŵp ysgrifennu nesaf at
  pob llythyren unrhyw air perthynol i
  gamblo y gallant feddwl amdano.

  3.

  Unwaith y byddan nhw wedi gorffen, helpwch nhw
  i drafod yr hyn y maent wedi ei ysgrifennu
  ac egluro unrhyw derminoleg y maent
  heb gwrdd o’r blaen. Dylai hyn roi
  i chi drosolwg o’u gwybodaeth
  a meddyliau am gamblo.
  Anogwch nhw i ddweud beth maen nhw
  meddyliwch am hapchwarae – efallai y bydd rhai
  yn fwy awyddus nag eraill sydd, efallai,
  meddwl ei fod braidd yn wastraff arian.
  Byddwch yn barod i gyflwyno termau y maent
  heb feddwl am, a’ch bod chi
  farnu sy’n berthnasol i’w hanghenion a
  cam deall, esbonio
  yr un.

  Opsiynau amgen:

  Gallwch fynd o amgylch yr ystafell a gofyn i gyfranogwyr wneud hynny
  enwi rhywbeth sy’n ymwneud â gamblo sy’n dechrau
  llythyren gyntaf eu henw, fel torrwr rhew yn y
  dechrau sesiwn.

  Gyda grwpiau mwy, gallwch rannu cyfranogwyr yn 3
  timau, gyda phapur siart troi yr un (AH; IO; PZ) a
  gydag 1 pen blaen ffelt yr un (3 lliw gwahanol). Cylchdroi y
  siartiau troi bob 3 munud, fel bod gan bob grŵp
  cyfle i ychwanegu eu syniadau ar yr wyddor gyfan. Yn
  y diwedd, dylai’r lliwiau gwahanol ar y siart troi
  gadael i chi nodi pa dîm ysgrifennodd beth: gallai hyn fod
  ddefnyddiol os ydych yn canolbwyntio’r drafodaeth ar eu barn
  a barn am hapchwarae.

  Nodiadau Ymarferydd

  Rhai syniadau ar gyfer geiriau AZ am Gamblo

  Caethiwed , caethiwed, adrenalin, i gyd
  mewn, ante, cysylltiedig

  B wcis, bingo, torri, betio
  siop, buzz, rhwystrwyr

  C ance, casino, cost, cwpon,
  sglodion

  Deliwr , dyled, rasio cwn, dis,
  anhwylder, taro dopamin

  E drud, cyffro

  F ixed odds betio terfynellau, ffrwythau
  peiriannau, pêl-droed

  G reedy, GG’s gamblo, gemau,
  atalwyr gamblo

  Risg uchel , rasio ceffylau, ty,
  gobaith, bachog

  Rwy’n rhyngrwyd, yn heintus, yn y gêm

  J ackpot, cellwair, jac

  K iosk, cic ymlaen, brenin

  L osing, loteri, benthyciwr arian didrwydded, Las
  Vegas, lwcus, blychau loot, terfynau

  M oney, peiriannau, miliwnydd

  N aïf, nerfus, dim enillwyr

  O dds, gamblo ar-lein, wedi’i drefnu
  trosedd

  P ocer, problem, puggies,
  tebygolrwydd

  Cwestiynau , rhoi’r gorau iddi, ansawdd bywyd

  R isk, rasio, raffl, roulette

  S cymryd, cerdyn crafu, peiriannau slot,
  chwaraeon, dwyn, hunanladdiad,
  ffrydio, crwyn

  T icket, Tombola

  Materion heb eu gweld, sylfaenol, annheg

  Gwerth am arian, bregus
  pobl, VIP, Vegas

  W inning, wager

  Sgôr X (= dros 18)

  Pobl ifanc

  Paradocs Z eno, parth (yn y parth),
  sero (000,000)