Hyfforddiant ac Addysg Ymwybyddiaeth Gamblo

Croeso i adran Addysg a Hyfforddiant ein prosiect ymwybyddiaeth o gamblo arloesol, wedi’i ddylunio’n benodol ar gyfer rhieni a gweithwyr proffesiynol sy’n poeni am les pobl ifanc yng Nghymru.

Mae datblygiadau cyflym mewn technoleg wedi chwyldroi’r dirwedd gamblo, yng Nghymru, y DU ac yn fyd-eang. Mae plant heddiw yn tyfu fyny mewn oes ddigidol; lle maent yn gyfarwydd â thechnoleg o oedran ifanc ac yn cael eu cyflyru i weld gamblo a hapchwarae fel y norm newydd.

Gydag ymddangosiad technegau hapchwarae newydd a soffistigedig, mae data diweddar dros y blynyddoedd diwethaf wedi dangos cynnydd sylweddol yn nifer y bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn gamblo ar-lein sy’n nodi ei fod yn dod yn fater iechyd cyhoeddus sy’n dod i’r amlwg yng Nghymru.

Hyfforddiant ac Adnoddau Gwaith Tîm Llun

Ymwybyddiaeth

Rydym yn deall pwysigrwydd rhoi’r wybodaeth a’r offer i chi fynd i’r afael â’r heriau a ddaw yn sgil gamblo a hapchwarae i bobl ifanc Cymru heddiw.

Ein cenhadaeth yw darparu gwasanaeth cynhwysfawr a rhad ac am ddim sy’n addysgu ac yn grymuso pobl i gydnabod a brwydro yn erbyn niwed posibl gamblo a hapchwarae. Credwn fod atal ac ymyrryd yn gynnar yn allweddol i feithrin perthynas iach â thechnoleg a hyrwyddo ymddygiad hapchwarae cyfrifol.

Mae’r rhaglen ar gael i unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau yng Nghymru

Er mwyn cwrdd â gofynion newidiol cymdeithas, mae ein gwasanaeth yn esblygu’n gyson ac rydym yn gweithio’n galed i greu pecynnau hyfforddi cynhwysfawr i weddu i’ch anghenion. Rydym yn cynnig DPP pwrpasol i chi ar gyfer eich tîm neu sefydliad ochr yn ochr â sesiynau ymwybyddiaeth a gyflwynir yn uniongyrchol i’r bobl rydych chi’n eu cefnogi.

Addysg

Yn Hyb Addysg Ymwybyddiaeth Gamblo Adferiad credwn fod addysg yn hanfodol er mwyn lleihau niwed gamblo i bobl ifanc.

Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu sgyrsiau agored a gonest, gan eich arfogi â’r offer i gyfathrebu’n effeithiol â phobl ifanc a’u harwain tuag at ddewisiadau iachach. Bydd ein rhaglen hyfforddi yn rhoi’r sgiliau a’r strategaethau i chi gydnabod, atal ac ymyrryd mewn sefyllfaoedd lle gallai pobl ifanc fod mewn perygl.

Gallwn eich helpu i symud ymlaen yn hyderus; rhoi’r offer i chi gefnogi’r genhedlaeth nesaf i wneud dewisiadau iachach a mwy diogel.

  6

  Rhaglen Hyfforddi i Oedolion

  Trwy ein rhaglen addysg a hyfforddiant, rydym yn cynnig arweiniad arbenigol wedi’i deilwra i ddiwallu anghenion unigryw gweithwyr proffesiynol, rhieni, gofalwyr ac unrhyw un sy’n gweithio gyda phobl ifanc. Rydym yn darparu DPP a phecynnau hyfforddi pwrpasol a chynhwysfawr i oedolion.

  Sesiynau addysgol i bobl ifanc

  Gan archwilio gamblo a hapchwarae a’r llu o ffyrdd y gall hyn effeithio ar fywyd, teulu a dyfodol person ifanc, rydym yn gweithio gyda phobl ifanc mewn ysgolion a cholegau. Mae gweithdai a thrafodaethau theatr rhyngweithiol yn helpu i ddod â’r profiad byw o niwed gamblo yn fyw.

  Hybiau Adnoddau

  Ar gyfer pEople sy’n ceisio cyngor, data, cyswllt neu fanylion digwyddiadau, mae ein hyb yn hawdd ei gyrraedd gyda chyfeiriadur helaeth o adnoddau sy’n darparu pwynt cyfeirio a chymorth canolog. P’un a ydych yn athro, cwnselydd, gweithiwr gofal iechyd proffesiynol neu’n rhiant pryderus, rydym yma i’ch cefnogi.

  Hysbysrwydd

  Mae ein deunyddiau diddorol a llawn gwybodaeth yn ymchwilio i’r gwahanol agweddau ar hapchwarae, gan fynd i’r afael â’r effeithiau seicolegol a chymdeithasol sydd ganddynt ar feddyliau ifanc a’r cysylltiadau sy’n aml yn aneglur rhwng gamblo a hapchwarae. Rydym yn darparu mewnwelediadau i’r tueddiadau diweddaraf, arwyddion rhybuddio a ffactorau risg sy’n gysylltiedig ag ymddygiadau gamblo a gemau problemus.

  Byddwn yn eich helpu i…

   • Nodi pa gamblo sy’n cynyddu ymwybyddiaeth o gamblo fel problem
   • Cynyddu ymwybyddiaeth o’r tueddiadau gamblo diweddaraf
   • Cynyddu hyder i siarad am gamblo
   • Cynyddu gwybodaeth am ymddygiadau peryglus ac effaith gamblo
   • Cynyddu lefel y wybodaeth ar ymyriadau a chymorth posibl

   Adnoddau

   Mae ein canolfan adnoddau wedi’i chynllunio i’ch galluogi i

   Rhwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol o’r un anian, rhieni a gofalwyr sy’n rhannu’r un pryderon.

   Mynediad at ddeunyddiau addysgol a chynlluniau gwersi i archwilio themâu sy’n ymwneud â niwed gamblo gyda phobl ifanc.

   Archwilio ystod eang o wybodaeth, adnoddau a dolenni i helpu i gefnogi teuluoedd, gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau.

   O fewn y ganolfan mae gweithgareddau sydd wedi’u cynllunio’n benodol i’w defnyddio gyda phobl ifanc. Rydym yn gweithio’n agos gyda lleoliadau addysgol i ddarparu deunyddiau defnyddiol a pherthnasol i helpu pobl ifanc yng Nghymru i ddeall y risgiau sy’n gysylltiedig â gamblo. Mae’r gweithgareddau yn yr hyb yn eang a gallant fod yn sail ar gyfer gwers, cyfres o wersi neu gyfle i drafod, dadlau neu berfformio.

   Ymunwch â ni heddiw a manteisiwch ar adnoddau a chyfleoedd hyfforddi am ddim. Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth wrth hyrwyddo amgylchedd hapchwarae diogel a chyfrifol i’r bobl ifanc yn ein bywydau.

   Gyda’n gilydd gallwn adeiladu system gefnogaeth gref a chreu effaith gadarnhaol ar fywydau pobl ifanc yng Nghymru.

   Rydym wedi saernïo ystod eang o weithgareddau i'w cynnal fel rhan o'n hymgyrch ymwybyddiaeth gamblo.