Cymorth Gamblo Cymru Canolfan Addysg Gamblo Cymru Adferiad

Sut gallwn ni helpu

Gall gamblo fod yn weithgaredd hwyliog a diniwed i rai pobl, ond gall hefyd fod yn gaethiwus a dinistriol i eraill. Nod Adferiad Canolfan Addysg Gamblo Cymru yw codi ymwybyddiaeth ac addysgu pobl ifanc am beryglon gamblo er mwyn atal dibyniaeth.

Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i bobl ifanc:

 • Gwybodaeth a chyngor am gamblo, gan gynnwys peryglon ac arwyddion caethiwed
 • Gweithdai a rhaglenni addysgol ar gyfer pobl ifanc a’u teuluoedd
 • Cefnogaeth i bobl ifanc sy’n cael trafferth gyda phroblem gamblo.

Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda phobl ifanc, eu teuluoedd, a’r gymuned ehangach i godi ymwybyddiaeth o beryglon gamblo ac i atal dibyniaeth.

Ein gwaith

Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys ysgolion, clybiau ieuenctid a grwpiau cymunedol. Rydym hefyd yn gweithio gyda rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc i’w helpu i ddatblygu ymwybyddiaeth o gamblo ac i ddarparu cefnogaeth.

Mae ein gweithdai a’n rhaglenni addysgol yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys:

 • Peryglon gamblo
 • Arwyddion caethiwed gamblo
 • Sut i osod cyfyngiadau ar hapchwarae
 • Sut i gael help os ydych chi’n cael trafferth gyda phroblem gamblo

Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth i bobl ifanc sy’n cael trafferth gyda phroblem gamblo. Gall y gefnogaeth hon gynnwys cwnsela, therapi grŵp, a chyngor ariannol.

Pobl yn cael cyfarfod busnes gyda'i gilydd

Ein Nodau

Ein hamcanion yw:

 • Codi ymwybyddiaeth o beryglon gamblo ymhlith pobl ifanc
 • Addysgu pobl ifanc am risgiau ac arwyddion caethiwed gamblo
 • Darparu cefnogaeth i bobl ifanc sy’n cael trafferth gyda phroblem gamblo
 • Gweithio gyda’r gymuned ehangach i atal dibyniaeth ar gamblo

Am gyngor cyfrinachol ac am ddim cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn heddiw ...

Gwasanaethau Cymorth Gamblo

Rydym wedi datblygu’r hwb hwn er mwyn codi ymwybyddiaeth, addysgu ac atal ymddygiadau caethiwus.

Os ydych chi’n poeni am berson ifanc sy’n cael trafferth gyda phroblem gamblo, yna byddwch yn ymwybodol bod ystod eang o wasanaethau cymorth ar gael yn ogystal â’r rhaglen a ddarparwn.

logo adferiad
Mae Adferiad Recovery yn elusen Gymreig sy’n cysylltu’n agos â Hwb Addysg Gamblo Cymru Adferiad, sy’n darparu cefnogaeth i bobl sydd â phroblemau dibyniaeth a gamblo. Maent yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys cwnsela, therapi grŵp, a chyngor ariannol.
Mae Parkland Place yn ganolfan driniaeth breswyl i bobl ifanc sydd â phroblemau gamblo. Maent yn cynnig atebion therapi pwrpasol sy’n cynnwys cwnsela, therapi grŵp, ac addysg am gamblo.
parkland_logo_big
Gordon Moody Logo
Mae Gordon Moody yn elusen sy’n darparu cefnogaeth i bobl â dibyniaeth. Maent yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys cwnsela, therapi grŵp, a thriniaeth breswyl.

Ygam Mae’n elusen arobryn gyda chenhadaeth i atal plant a phobl ifanc rhag profi niwed hapchwarae a gamblo trwy godi ymwybyddiaeth, addysg ac ymchwil. Trwy bortffolio o raglenni sy’n seiliedig ar dystiolaeth, rydym yn datblygu ac yn darparu hyfforddiant ac adnoddau ar gyfer ystod o grwpiau sydd â dylanwad dros blant a phobl ifanc.

logo Ygam du
Gamble yn ymwybodol
Mae Gamble Aware yn elusen annibynnol sy’n ceisio cadw pobl yn ddiogel rhag niwed gamblo. Maent yn darparu cymorth cyfrinachol a phersonol am ddim i bobl sy’n profi problemau gyda gamblo ac i’r bobl o’u cwmpas.
Mae Gamcare yn elusen genedlaethol sy’n darparu gwybodaeth a chefnogaeth i bobl y mae problemau gamblo yn effeithio arnynt. Maent yn cynnig llinell gymorth, sgwrsio ar-lein, a fforwm.

Logo Gofal Gam
Logo'r GIG
Mae gwasanaethau gamblo’r GIG ar gael yng Nghymru. Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnig cwnsela a chefnogaeth i bobl â phroblemau gamblo.

Os ydych chi’n cael trafferth gyda phroblem gamblo, mae help ar gael. Peidiwch ag oedi cyn estyn allan am gefnogaeth.

Yn ogystal â’r uchod, dyma rai adnoddau eraill a allai fod o gymorth:

Y Comisiwn Hapchwarae yw’r rheolydd gamblo annibynnol ym Mhrydain Fawr. Mae ganddynt wefan gyda gwybodaeth am gamblo, gan gynnwys cyngor i bobl ifanc a’u teuluoedd.

Mae Gambling Anonymous yn grŵp cymorth 12 cam i bobl sydd â phroblemau gamblo gyda chyfarfodydd a gynhelir ledled Cymru.

Llinell gymorth Gamblo UK – Llinell gymorth gyfrinachol am ddim i bobl â phroblemau gamblo. Maent yn cynnig cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth.