Beth fyddech chi

wneud os…?

Adferiad Ariennir gan GamCare

Mae’r gweithgaredd hwn yn cefnogi pobl ifanc i drafod sut y gallant fynd i’r afael â phryderon am gamblo gyda’u ffrindiau.

}

Amser

10-15 Munud

Deunyddiau i’w hargraffu

Llun o darged,
glas-tac

Beth Fyddech Chi’n Ei Wneud Os: Taflenni Senario

Dull

1.

Dewiswch pa ddatganiadau allai fod fwyaf
berthnasol i’ch grŵp a sut
llawer rydych chi am eu defnyddio. Torrwch y
senarios yn unigol, plygwch bob darn
o bapur a rhowch nhw i gyd mewn basged.

2.

Eglurwch i’r grŵp fod pob un
senario yn disgrifio sefyllfa sydd
gallai ffrind ddweud wrthyn nhw am, a
mai nod y gêm yw trafod
pe byddent yn pryderu am
eu ffrind a beth allent ei wneud.
Efallai y byddwch am drafod
cyfrinachedd ac i ofyn
cyfranogwyr i gyfeirio at ffrindiau
yn gyffredinol, heb wneud enwau.

3.

Eglurwch fod y targed yn cynrychioli a
graddiant risg a phryder: y
llygad tarw yw’r lefel uchaf o
pryder/risg a’r cylch mwyaf
bod yn lefel o ddim risg a dim
pryder.

4.

Gofynnwch i bob cyfranogwr ddewis a
datganiad o’r fasged.

5.

Un ar y tro, gofynnwch i gyfranogwr wneud
darllenwch yn uchel y senario sydd ganddynt
ar eu papur, ac i’w osod ar y
targed yn ôl pa mor bryderus
byddent am gyfaill yn y rhai hyny
amgylchiadau.

6.

Gofynnwch i weddill y grŵp rannu
eu barn: efallai y byddwch am gefnogi
nhw wrth ystyried y risgiau
cymryd rhan yn y senario hwnnw a’r
canlyniadau posibl. Yn seiliedig ar
canlyniad y drafodaeth, nhw
gall symud y datganiad i a
cylch gwahanol o’r targed.

7.

Os bydd y drafodaeth yn amlygu bod y
senario yn cynrychioli sefyllfa gyda
rhyw lefel o bryder neu risg, gofynnwch
iddynt rannu eu meddyliau ar y
tri phwynt canlynol:

pam y gallai fod pryder,
pa fath o risg allai’r
senario cynnwys;

yr hyn y gallent ei ddweud wrth eu
ffrind;

pwy y gallent rannu eu
pryder gyda (ee tynnu sylw at hynny
dylent rannu unrhyw bryder
gyda rhiant, athro neu rywun arall
oedolyn dibynadwy).

8.

Symudwch ymlaen at y person nesaf, gydag a
datganiad newydd.

Opsiynau amgen:

Gellir gwneud y gêm hon mewn parau neu mewn grwpiau bach. Yn lle defnyddio llun targed, gallech chi ofyn i’r grŵp sefyll mewn cylch, a chamu’n agosach neu’n bellach i ffwrdd o’r canol ar sail eu lefel ganfyddedig o risg/pryder ar gyfer pob datganiad.

Nodiadau Amgen:

Os yw cyfranogwr yn rhannu ei fod ef ei hun neu rywun y mae’n ei adnabod yn un o’r senarios y mae’n ei ddarllen neu ei fod yn ei ddarllen, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn sgwrs un-i-un ar ddiwedd y gweithgaredd, i wirio a os oes unrhyw achos o bryder y gallai fod angen ichi roi sylw iddo.

Beth fyddech chi’n ei wneud pe bai…?

Taflenni Senario

Mae croeso i chi ysgrifennu eich senarios eich hun a/neu i
dewiswch y datganiadau y teimlwch y gallent fod yn berthnasol
ar gyfer eich grŵp.

Rydych chi’n sylwi bod eich ffrind yn treulio cryn dipyn o amser ar ei ben ei hun, yn chwarae gemau gamblo ar-lein rhad ac am ddim.

Mae eich ffrind yn dweud ei fod wedi llwyddo i fynd y tu hwnt i’r adnabod oedran ar wefan bingo.

Mae eich ffrind yn dweud ei fod wedi gwario ei arian poced ar docynnau loteri.

Mae eich ffrind yn gofyn i chi a allent fenthyg £5 i brynu cerdyn crafu.

Soniodd eich ffrind ei fod yn defnyddio cerdyn credyd ei rieni i dalu am flychau ysbeilio ar ei hoff gêm gyfrifiadurol.

Mae eich ffrind yn dweud ei fod wedi llwyddo i fynd y tu hwnt i’r adnabod oedran ar wefan bingo.

Mae eich ffrind yn dweud nad yw wedi cysgu llawer oherwydd eu bod yn chwarae gemau roulette ar-lein drwy’r nos.

Mae eich ffrind yn dweud ei fod yn chwarae gemau cyfrifiadurol tebyg i gamblo ar wefan roulette am ddim oherwydd eu bod wedi diflasu.

Yn aml mae’n ymddangos bod eich ffrind yn tynnu sylw. Pan ofynnwch iddynt beth sy’n digwydd, dywed eich ffrind ei fod yn meddwl sut y gall brynu mwy o flychau ysbeilio ar eu hoff gêm gyfrifiadurol.

Rydych chi’n sylwi nad oes gan eich ffrind unrhyw arian ar gyfer ei ginio. Pan ofynnwch pam, dywedasant eu bod wedi defnyddio’r arian hwnnw i brynu ychydig o gardiau crafu.

Rydych chi’n darganfod celwydd eich ffrind am wario ei holl arian poced ar beiriant ffrwythau.

Rydych chi’n siarad â’ch ffrind am gêm gyfrifiadurol rydych chi’ch dau wedi’i chwarae, sy’n cynnwys blychau ysbeilio. Rydych chi’n gofyn i’ch ffrind faint o arian maen nhw wedi’i wario ar agor blychau ysbeilio ac maen nhw’n ateb nad ydyn nhw’n gwybod gan nad ydyn nhw wedi cadw golwg arno ac nad ydyn nhw’n gallu cofio.

Mae eich ffrind yn dweud ei fod yn teimlo’n well pan fydd yn gamblo ac yn eich annog i wneud yr un peth os ydych chi’n teimlo’n ddiflas neu’n drist.

Daeth eich ffrind yn 16 oed yn ddiweddar ond mae’n edrych ychydig yn hŷn. Maen nhw’n dweud bod ganddyn nhw ID ffug ac maen nhw eisiau ceisio mynd i mewn i’r siopau bwci.

Mae eich ffrind yn dweud ei fod fel arfer yn dewis rhifau ar gyfer y loteri genedlaethol gyda’u rhieni.

Mae eich ffrind eisiau arbed arian i brynu ffôn newydd, ond mae’n cymryd amser hir. Mae ffrind arall yn awgrymu y gallent ddefnyddio rhai o’r arbedion i brynu ychydig o gardiau crafu fel
gallai hynny eu helpu i gyrraedd y swm angenrheidiol yn gynt o lawer.

Mae eich ffrind yn dweud ei fod wedi llwyddo i fynd y tu hwnt i’r adnabod oedran ar wefan bingo.

Mae eich ffrind yn penderfynu prynu tocyn raffl ar gyfer digwyddiad codi arian lleol.

Mae eich ffrind yn dweud wrthych ei fod yn hoffi chwarae gemau ar-lein oherwydd gallant ryngweithio â chwaraewyr eraill ar y wefan bingo.

Mae eich ffrind yn dweud ei fod yn defnyddio £3 o’i arian poced i fynd i’r arcedau unwaith y mis.

Mae eich ffrind yn rhannu gyda chi ei fod yn poeni am ei frawd neu chwaer, y mae’n ei weld yn chwarae gemau cyfrifiadurol arddull gamblo bron bob nos.

Mae eich ffrind, sy’n 15 oed, yn dweud wrthych ei fod am ofyn i’w brawd neu chwaer 19 oed brynu tocyn loteri iddynt.

Dywed eich ffrind ei fod wedi prynu gwerth £50 o focsys ysbeilio ar gêm gyfrifiadurol gan ddefnyddio’r manylion cerdyn oedd gan eu rhieni
arbed ar liniadur. Mae eich ffrind nawr yn ofni ei ymateb os bydd yn darganfod, felly mae wedi bod yn dweud celwydd wrth y rhieni
ar gyfer beth maen nhw’n defnyddio’r gliniadur.